VGI ยืนยันไม่แทรกแซงงานบริหาร PLANB ยังคงเกื้อหนุนธุรกิจซึ่งกันและกันเสริมแกร่งในอนาคต

VGI ยืนยันไม่แทรกแซงงานบริหาร PLANB

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(12 มิถุนายน 2562)———–นายมารุต อรรถไกวัลวที กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ VGI เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯได้เข้าลงทุนในบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”) โดยการซื้อหุ้นสามัญจำนวนรวมท้ังสิ้น 721,804,705 หุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วท้ังหมดของ PLANB ทำให้บริษัทฯ มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งใน PLANB นั้น

บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าการเข้าซื้อหุ้นใน PLANB ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการลงทุนเท่าน้ัน โดยมิได้มีเจตนาที่จะเข้าแทรกแซงการบริหารจัดการธุรกิจของ PLANB แต่อย่างใด ทั้งนี้โครงสร้างการถือหุ้นของ PLANB ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าลงทุน ยังคงมีนายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท้ังทางตรงและทางอ้อมคิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 25.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วท้ังหมดของ PLANB

นอกจากนี้ การบริหารงานของ PLANB ก็ยังอยู่ภายใต้การดำเนินงานของผู้บริหารชุดเดิมทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้เสนอชื่อบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพียง 1ท่าน (จากทั้งหมด 9 ท่าน) โดยกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ รายดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ PLANB แต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวทางในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจะเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับ PLANB ดังนี้

1. แนวทางการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน

1.1 ในส่วนธุรกิจที่ดำเนินอยู่ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ และ PLANB ต่างก็ยังคงมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจที่แต่ละบริษัทดำเนินการอยู่ โดยไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงขอบเขตการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น ถึงแม้บริษัทฯ และ
PLANB จะเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกัน แต่การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และPLANB ยังคงมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในด้านทำเลที่ต้ังของสื่อโฆษณา และผู้ชมโฆษณากลุ่มเป้าหมาย โดย
บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยประเภทขนส่งมวลชนและในร่ม (Transit and Indoor Outof-Home Media) เช่น สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชนที่บริหารงานโดยกลุ่มบริษัทในเครือบีทีเอส สื่อโฆษณาในอาคารสำนักงานฯ การสาธิตสินค้า รวมถึงการให้บริการด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing Services)และธุรกิจบริการด้านดิจิทัลอื่ น ๆ ได้แก่ ธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์, ธุรกิจ Web portal, ธุรกิจนายหน้าประกัน,ธุรกิจให้บริการด้านการตลาดทางโทรศัพท์ (Telemarketing) และธุรกิจด้านการขนส่ง ในขณะที่ PLANB มุ่งเน้นการให้บริการสื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชนในส่วนของรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ รถไฟฟ้ามหานครทางด่วน รถไฟ สื่อโฆษณาภาพนิ่งและสื่อโฆษณาดิจิทัลกลางแจ้ง (Outdoor Out-of-Home Media) รวมถึงการตลาดเชิงกีฬา (Sport Marketing) ดังนั้น ธุรกิจที่บริษัทฯ และ PLANB ดำเนินอยู่ ณ ปัจจุบันจึงไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กันโดยตรง

1.2 ในส่วนธุรกิจของบริษัทย่อยของบริษัทฯ น้ัน ปัจจุบันบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)(“MACO”) ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ1เป็นผู้ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยกลางแจ้ง(Outdoor Out-of-Home Media) อันอาจมีความทับซ้อนกับธุรกิจที่ PLANB ดำเนินอยู่ ณ ปัจจุบัน อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ขอเรียนว่า การลงทุนของบริษัทฯ ใน PLANB ไม่ได้เป็นการจำกัดขอบเขตในการประกอบธุรกิจของMACO แต่อย่างใด โดย MACO ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจที่ทำอยู่ ณ ปัจจุบันต่อไป และหากในอนาคตบริษัทฯมีโอกาสทางธุรกิจในส่วนที่เป็นการให้บริการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยกลางแจ้งที่มีลักษณะเดียวกับธุรกิจที่ MACO ทำอยู่ บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายที่จะให้ MACO ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้มีสิทธิในการดำเนินธุรกิจในส่วนดังกล่าวเช่นเดิม

2. แนวทางการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจใหม่ในอนาคต

จากการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นของ PLANB บริษัทฯ และ PLANB ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการผนึกความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยของท้ังสองบริษัท เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สื่อโฆษณาใหม่ร่วมกัน รวมถึงการทำธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยใหม่ ๆ นอกเหนือจากที่ท้ังสองบริษัท(รวมถึงบริษัทย่อยของท้ังสองบริษัท) ดำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน โดยฝ่ายที่ได้รับทราบถึงโอกาสทางธุรกิจดังกล่าวก่อนจะแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเพื่อพิจารณาร่วมกันถึงแนวทางในการดำเนินการต่อโอกาสทางธุรกิจน้ัน ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของการร่วมทุนโดยมุ่งที่จะก่อให้เกิด Synergy และประโยชน์สูงสุดต่อท้ังสองฝ่าย ทั้งนี้หากโอกาสทางธุรกิจในอนาคตดังกล่าวเป็นธุรกิจสื่ อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยกลางแจ้ง (Outdoor Out-of-Home Media) บริษัทฯ จะเสนอโอกาสทางธุรกิจดังกล่าวให้ MACO ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาก่อนว่ามีความประสงค์จะร่วมลงทุนในธุรกิจดังกล่าวกับ PLANB หรือไม

3. แนวทางการจัดการข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการข้อมูลอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับ PLANB ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแนวทางในการจัดการเรื่องดังกล่าวดังนี้

3.1 กรรมการของ PLANB ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะไม่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจของ MACO
3.2 กรรมการของ PLANB ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการของ PLANB ในวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ PLANB ซึ่งมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง PLANB กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ
3.3 กรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ใน PLANB จะไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลอันเป็นความลับของPLANB หรือธุรกิจของ PLANB (รวมถึงบริษัทในกลุ่มของ PLANB) ต่อและ/หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลใด ๆ(รวมถึง MACO) ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ PLANBนอกจากนี้ กรรมการที่เป็นผู้แทนของบริษัทฯ ใน PLANB ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของPLANB ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ PLANB ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535(รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศกำหนด

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล : hooninside.com